Witaj na stronie Zgierskiej Karty Mieszkańca!
Poznaj korzyści

Deklaracja dostępności

Miasto Zgierz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Zgierska Karta Mieszkańca.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-11-09.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-10.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-22.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Ania Roszuk, dostepnosc@umz.zgierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 427143234. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp..

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub aplikacji mobilnej lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • Sposób kontaktu,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie ww. terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Zgierza

Skargę można złożyć:

 • za pośrednictwem usług internetowych: 
 1. eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) - https://zgierz.eboi.pl/Otworzy się w nowej karcie;
 2. ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - https://epuap.gov.plOtworzy się w nowej karcie; (adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformie ePUAP: /4ebn4d0m4f/SkrytkaESP); 
 3. e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl,
 4. za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie): 

Urząd Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II nr 16
95-100 Zgierz

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
Tel.: +48427162854
Faks: +48427143114
E-mail:
Strona internetowa: miasto.zgierz.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Urzędu Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16

Dostępność wejścia do budynku 

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od placu Jana Pawła II do budynku głównego oraz przez bramę (od ul. Łęczyckiej) do budynków znajdujących się na dziedzińcu. Główne wejście do budynku (od placu Jana Pawła II) dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 

Nad wejściem zamontowany jest system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność wewnątrz budynku 

W budynku znajdują się pętle indukcyjne.

Na parterze znajduje się plan tyflograficzny.

Biuro Obsługi Klienta jest na parterze.

Jest świadczona usługa on-line wideotłumacza języka migowego - link do filmu.

Na parterze wydzielone jest specjalne pomieszczenie, w którym może zostać obsłużony każdy klient przez każdego pracownika.

W budynku jest winda. Przyciski w kabinie są wypukłe i oznaczone w alfabecie Braille'a.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest przy windzie, na pierwszym i drugim piętrze. 

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Budynek Urzędu Miasta Zgierza - ulica Ks. J. Popiełuszki 3a - wyłączony na czas remontu

3. Budynek Urzędu Miasta Zgierza - Park Kulturowy Miasto Tkaczy - ulica Ks. Sz. Rembowskiego 1

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ulicy Ks. Sz. Rembowskiego oraz przez bramę wjazdową od podwórka. Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się od strony podwórka. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej. Istnieje możliwość poruszania się na wózku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem od ulicy zamontowany jest system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących. 

Dostępność wewnątrz budynku

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest parter budynku, w którym mieszczą się sale wystawowe. W budynku nie ma windy.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie jest świadczona usługa on-line wideotłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

4. Budynek Urzędu Miasta Zgierza - Urząd Stanu Cywilnego - ulica 1. Maja 5

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ulicy 1. Maja z frontu budynku oraz z boku budynku. Budynek nie posiada żadnego wejścia dostosowanego dla osób poruszających się na wózku. Istnieje możliwość tymczasowego udostępnienia podjazdu pod wejście główne (z frontu budynku). Konieczne jest zgłoszenie takiej potrzeby minimum dzień wcześniej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem zamontowany jest system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących. 

Dostępność wewnątrz budynku

Przy wykorzystaniu tymczasowego podjazdu dla wózków dostępne są tylko sale ślubów na parterze budynku. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku jest świadczona usługa on-line wideotłumacza języka migowego - link do filmu.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu zapewniania dostępności Urzędu Miasta Zgierza dla osób z niepełnosprawnościami z dniem 5 maja 2021 roku udostępniamy usługę dla osób głuchych - tłumaczenie z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Wideotłumacza.

 • Usługa świadczona jest on-line w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.
 • Można z niej skorzystać podczas wizyty w Urzędzie od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać.
 • Zaraz po wejściu do budynku klient powinien poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z takiej formy kontaktu.

Na przykład klient może mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”.

Pracownicy w parę minut zorganizują taką możliwość, łącząc się z tłumaczem.

Usługę zapewniamy w trzech lokalizacjach:
- Plac Jana Pawła II 16 na parterze  w Biurze Obsługi Klienta
- ulica 1 Maja 5 – Urząd Stanu Cywilnego
- ulica Popiełuszki 3a –  Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej, Wydział Edukacji i Młodzieży, Straż Miejska.

Miejsca te oznaczone będą specjalną grafiką. Dodatkowo przy wejściu do każdego budynku zostanie umieszczone logo Polskiego Języka Migowego

Aplikacje mobilne

Miasto Gmina Zgierz udostępnia darmową aplikację mobilną dla mieszkańców. 

Odnośnik do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej
Odnośnik do strony aplikacji mobilnej